2021
Nov 24

Michael Skaro, Marcus Hill, Yi Zhou, Shannon Quinn, Melissa Davis, Andrea Sboner, Mandi Murph, Jonathan Arnold. Are we there yet? A machine learning architecture to predict organotropic metastases. BMC Medical Genomics (14), 1, 281 (2021).

2020
Nov 15

Zhike Zhou, Fenqin Chen, Shanshan Zhong, Yi Zhou, Rongwei Zhang, Kexin Kang, Xiaoqian Zhang, Ying Xu, Mei Zhao, Chuansheng Zhao. Molecular identification of protein kinase C beta in Alzheimer's disease. Aging (Albany NY) (2020).

Jun 30

Xiangchun Yu, Sha Cao, Yi Zhou, Zhezhou Yu, Ying Xu. Co-expression based cancer staging and application. Scientific Reports (10), 1, 10624 (2020).

Mar 31

Huiyan Sun, Yi Zhou, Hongyang Jiang, Ying Xu. Elucidation of Functional Roles of Sialic Acids in Cancer Migration. Frontiers in Oncology (10), 401 (2020).

Mar 14

Haoyang Li, Juexiao Zhou, Yi Zhou, Jieyu Chen, Feng Gao, Ying Xu, Xin Gao. Automatic and Interpretable Model for Periodontitis Diagnosis in Panoramic Radiographs. MICCAI (2020).

Feb 20

Renbo Tan, Haoyang Li, Zhenyu Huang, Yi Zhou, Mingxin Tao, Xin Gao, Ying Xu. Neural Functions Play Different Roles in Triple Negative Breast Cancer (TNBC) and non-TNBC. Scientific Reports (10), 1, 3065 (2020).

Jan 13

Huiyan Sun, Yi Zhou, Michael Francis Skaro, Yiran Wu, Zexing Qu, Fenglou Mao, Suwen Zhao, Ying Xu. Metabolic Reprogramming in Cancer is Induced to Increase Proton Production. Cancer Research (80), 5, 1143-1155 (2020).

2017
Nov 23

Sha Cao, Yi Zhou, Yue Wu, Tianci Song, Burair Alsaihati, Ying Xu. Transcription regulation by DNA methylation under stressful conditions in human cancer. Quantitative Biology (5), 4, 328-337 (2017).